Partneri a inštitúcie

     

Dnes je piatok, 12.07.2024
Nina


Regionálny operačný program

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.
Plnenie uvedeného cieľa bude prispievať k dosahovaniu cieľa strategickej priority Infraštruktúra a regionálna dostupnosť, ktorým je „zvýšenie vybavenosti regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich služieb“. Operačný program sa cez zameranie svojich prioritných osí dopĺňa s OP Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ako sa uvádza pri popise jednotlivých prioritných osí.
Prostredníctvom budovania kvalitnej a dostupnej občianskej infraštruktúry a v spolupôsobení s príspevkami v rámci ostatných relevantných operačných programov pomôže ROP dosahovať ciele Národného programu reforiem v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a informačnej, spoločnosti. Hoci operačný program nie je priamo zameraný na podporu podnikateľskej sféry, prispeje k stimulácii vnútorných zdrojov regiónov na rozvoj nadväzujúcich podnikateľských aktivít (malé a stredné podniky) a zároveň zvýši atraktivitu regiónov pre zahraničné investície, čím prispeje k plneniu priorít Národného programu reforiem v oblasti podnikateľského prostredia.
Regionálny operačný program schválila EK dňa 24.9.2007. Dňa 2.8.2011 EK schválila verziu 2 Regionálneho operačného programu.
Uznesením vlády SR č. 832/2006 z 8. októbra 2006 bolo za Riadiaci orgán pre ROP ustanovené Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. S účinnosťou od 1. júla 2010 prešli kompetencie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v oblasti regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v súlade s § 40d ods.5 zákonom č. 37/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR. V nadväznosti na túto skutočnosť, prešla pôsobnosť Riadiaceho orgánu pre ROP zo zanikajúceho Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR. V súlade so zákonom č. 372/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa od 1. novembra 2010 mení názov Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Celkový finančný príspevok EÚ na Regionálny operačný program je 1 554 503 927 EUR.

Operačný program Vzdelávanie

Operačný program Vzdelávanie bol schválený Európskou komisiou dňa 7. 11. 2007.
Operačný program Vzdelávanie je referenčným dokumentom pre programové obdobie 2007 – 2013, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na rozvoj ľudských zdrojov s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov. Dokument vychádza zo štruktúry Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013.
Operačný program Vzdelávanie podporuje zvýšenie adaptability pracovnej sily prostredníctvom zvýšenia kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu. Konkrétne opatrenia sa zameriavajú na posilnenie ľudského kapitálu, najmä prostredníctvom podpory vzdelávania v jednotlivých segmentoch vzdelávacieho systému: regionálne školstvo, vysoké školstvo a ďalšie vzdelávanie. Podpora sa uskutočňuje formou vytvárania a zavádzania reforiem do systémov vzdelávania a odbornej prípravy s ohľadom na zvyšovanie schopnosti ľudí reagovať na potreby vedomostnej spoločnosti a celoživotného vzdelávania, vylepšovaním schopností školiaceho personálu smerom k inovácii a vedomostnej ekonomike a vytváraním sietí medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, výskumnými a technologickými strediskami a podnikmi. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami uľahčuje sociálnu inklúziu a trvalo udržateľnú integráciu znevýhodnených skupín na trhu práce so zreteľom na marginalizované rómske komunity.
Globálnym cieľom operačného programu Vzdelávanie je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.
Za účelom naplnenia globálneho cieľa operačného programu Vzdelávanie boli vytvorené nasledovné prioritné osi:


1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj


Prioritná os 1 sa zameriava na regionálne a vysoké školstvo, pokrýva teda základné, stredné a vysokoškolské vzdelávanie. Jej cieľom je uskutočniť reformu vzdelávania na základných a stredných školách, podporiť zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality ľudských zdrojov vo výskume a vývoji.

Program Erasmus+

Európsky parlament schválil Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa má začať v januári. Tento sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR - o 40 % vyšší než súčasné programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti. Študenti plánujúci absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, na ktoré sú vnútroštátne granty alebo pôžičky k dispozícii len zriedka, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na pôžičky. Erasmus+ poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a na partnerstvá medzi univerzitami, vyššími strednými školami, strednými školami, podnikmi a neziskovými organizáciami.

Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu.