Partneri a inštitúcie

     

Dnes je utorok, 25.06.2024
Tadeáš


Chronologický prierez tvorbou Jozefa Horáka :

1925: Na zasadnutí Sládkovičovho krúžku sa s úspechom čítajú Horákove prózy pod pseudonymom Kandidát

1927: V Hlasoch spod Sitna publikuje báseň Ecce, prepracovanú slohovú prácu Až ruže zakvitnú v Svojeti a v Slniečku rozprávku Srdce

1928: spolupráca s Milom Urbanom - tvorba krátkej prózy publikovanej v Slovenskej nedeli, prílohe Slováka, práca nad rozprávkami pre deti – neskôr zahrnutými do knižky Na našej medzi

1929: autorská spolupráca so štiavnickými periodikami, v ktorých publikuje rad beletristických útvarov publicistického štýlu, ako i žánre kratšej i strednej epiky

1930: v súbehu Živeny za prózu Dieťa z ulice získava II. cenu

1934: pre výchovné účely výučby školských predmetov vlastivedy a občianskej náuky v teplianskej škole vytvára rad próz, ktoré publikuje v Slniečku

1935: publicita novelistických prác v časopise Postup

1936: prvá verzia románu Táliky, ktorý vychádza časopisecky na pokračovanie, široká spolupráca autora s radom celoslovenských i regionálnych novín a časopisov (Slniečko, Priateľ dietok, Slovenské smery, Prameň, Štiavničan)

1937: knižný debut Sitniansky vatrár, niekoľko mesiacov po Sitnianskom vatrárovi vychádza kniha Na našej medzi, úryvok z novely Zahmlený návrat uverejňujú Slovenské pohľady, ukončená rozsiahlejšia povesť Zvonárik od svätého Ilju, ktorá vychádza časopisecky na pokračovanie

1939: knižne vychádzajú historické povesti Zvonárik od sv. Ilju a Sitnianska biela skala

1940: knižne vychádzajú Biele ruky a Sitnianska biela skala v druhom vydaní

1941: knižne vychádza román pre mládež s témou I. svetovej vojny Víchrica, v Slovenských pohľadoch vychádzajú prvé štyri legendy z budúcej knihy legiend

1942: za odbornej spolupráce jazykovedca Dr. H. Barteka vychádza trojzväzkový historický román Zlaté mesto, súbor próz Legendy a román pre deti a mládež Oceľový tátoš, v Slniečku začína vychádzať na pokračovanie povesť Hudcov vrch

1943: knižne vychádza román z dedinského Táliky, v Obrode publikuje fragmenty pripravovaného historického románu Smrť kráča k zlatému mestu

1944: vychádza román pre mládež Na perutiach vtáka Ohniváka, tretie vydanie Sitnianskej bielej skaly, práca nad novelami zo zbierky Zahmlený návrat

1945: knižne vychádza Hudcov vrch

1946: získava vianočnú cenu Matice slovenskej za knihu Mašinový doktor, v tom istom roku vychádza i kniha noviel Zahmlený návrat

1947: v súbehu pražského Európskeho literárneho klubu na pôvodné literárne práce s témou II. svetovej vojny získava román Hory mlčia II. cenu, v tom istom roku vychádza román po slovensky pre čitateľov ELK v Prahe i Martine, ďalej vychádza historický román pre deti a mládež Sebechlebskí hudci, časopisecky publikovaná prvá verzia románu pre mládež Bubeník otca Hurbana, po rokoch prepracovaná a rozšírená na román Leteli sokoli nad Javorinou

1948: knižne vychádzajú dve knihy pre deti a mládež Zlatá jaskyňa a upravená slovenská rozprávka Tri citróny

1949: knižne vychádza Pikulík, román Hory mlčia v druhom vydaní a v preklade do poľštiny, autor prekladá z maďarčiny knihu F. Zimu Dobrodružstvá Janka Vtákoplacha

1950: vychádza zbierka noviel Vysoká pec a kniha poviedok Sto kociek cukru

1951: úryvok z pripravovaného románu Pionierske srdce publikujú Slovenské pohľady

1952: knižne vychádza román Pionierske srdce

1953: vychádza román Šachty a kniha poviedok A kto je viac, kniha Sto kociek cukru vychádza v druhom vydaní, vychádza výber z jeho najúspešnejších povestí Tri povesti

1954: vychádza kniha noviel Na baňu klopajú, druhé vydanie Sebechlebských hudcov

1955: román Šachty vychádza v češtine a bulharčine, Pionierske srdce v češtine

1956: vychádza román Horou pieseň šumí, Šachty v maďarčine, Hudcov vrch v druhom vydaní

1957: tretie vydanie Sto kociek cukru, druhé vydanie Pionierskeho srdca

1959: knižne vychádza Kremnický zlatý človek, Sebechlebskí hudci v češtine, dve rozhlasové hry Povesť o ľupčianskom vrabcovi a Lendacký zvon

1960: vychádza kniha Červená šatka, biely mak, štvrté vydanie Hudcovho vrchu

1961: publikovaný úryvok z nedokončenej knihy Biela pionierka

1962: knižne vychádzajú Strieborné hlbiny (životopisný román o M. K. Hellovi) a román Lukavická škola

1964: knižne vychádzajú humoristické povesti Ako kukučky chotár merali, zbierka noviel Prípad na bani Joachim, tretie vydanie románu Hory mlčia a tretie vydanie Pionierskeho srdca

1965: reedícia historických povestí: Povesti spod Sitna a Povesti

1966: román Hory mlčia vychádza v češtine v druhom vydaní

1967: druhé vydanie Zlatého mesta

1968: knižne vychádza historický román Smrť kráča k Zlatému mestu a rozprávková skladba Veľké dobrodružstvá malej kolobežky, Hudcov vrch v piatom vydaní

1969: vychádza Poliakov výber z najlepších autorových historických povestí Povesti

1972: knižne vychádza román Leteli sokoli nad Javorinou, reedícia noviel a povestí Šášovský hradný pán

1973: posledná autorova pôvodná kniha rozprávok Sedemtonový Tóno a žuvačková panenka, reedícia noviel Návraty

1974: druhé vydanie historického románu Smrť kráča k zlatému mestu, tretie vydanie historického románu Hory mlčia