Partneri a inštitúcie

     

Dnes je piatok, 12.07.2024
Nina


SKD01
SKD02
SKD03
SKD04
SKD05


ŠKD v ZŠ Jozefa Horáka sa zameriava na oblasť výchovy v čase mimo vyučovania. Pri práci treba dôsledne postupovať podľa úpravy MŠ o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti v školských kluboch.V ŠKD pracujú kvalifikované vychovávateľky. Každá vychovávateľka pracuje podľa týždenných plánov, v ktorých sa využívajú všetky zložky výchovy. Náplňou našej práce sú aktivity, pri ktorých kladieme dôraz na upevňovanie návykov spoločenského správania, hygienických návykov a bezpečnosti pri hrách.V skladbe dňa sa striedajú všetky zložky výchovy.

Oddychová činnosť - realizujeme ju ako pokojnú, pohybovo-duševne nenáročnú činnosť.

Rekreačnná činnosť - v nej sa zameriavame na telesný a pohybový rozvoj s dôrazom na dodržiavanie BOZ. Denne vymedzujeme dostatočný priestor na pobyt žiakov na čerstvom vzduchu v záujme psychickej relaxácie žiakov a posilnenia ich vývinu.

Prírodno-enviromentálna činnosť - vedieme deti k tomu, aby sa naučili chrániť životné prostredie.

Pracovno-technická činnosť -  nám slúži na rozvíjanie zručností detí, vyrábanie rôznych prác a zhotovovanie darčekov.

Esteticko-výchovná činnosť - vedieme deti k pohybovej aktivite - kruhové hry so spevom, láska k folklóru-spievanie slovenských ľudových piesní.

Dôraz kladieme na prípravu na vyučovanie. Vypracovávanie domácich úloh, formou didaktických hier, individuálnym prísrupom zvládnuť prebraté učivo a venovanie sa deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V ŠKD chránime deti pred násilím, šikanom a vonkajšími patologickými javmi. Našou úlohou je poskytnúť deťom ŠKD zmysluplné trávenie voľného času a príjemný pobyt.